જોવાલાયક સ્થળો

  • લાલબાગ
  • કનેલાવ તળાવ
  • રામ સાગર તળાવ
  • બગીચો
  • એ.પી.એમ.સી. ગોધરા
  • જલારામ મંદિર
  • વાવડી બુઝુર્ગ હનુમાન મંદિર
  • પોપટપરા ગણેશ મંદીર
  • ખોડીયાર માતાનું મંદીર