કર્મચારીઓની યાદી

અ.નં. સભયશ્રીનું નામ હોદો શાખા
શ્રી એ.આર.પાઠક મુખ્ય અધિકારી -
શ્રી એસ.એસ.જોશી હિસાબી અધિકારી મેઇન વિભાગ
શ્રી એચ.બી.ભટ્ટ ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ મેઇન વિભાગ
શ્રી એમ.જે.ભાટિયા સીની.ક્લાર્ક (જ.બોર્ડ) મેઇન વિભાગ
શ્રી ડી.જે.નારવાણી મહેકમ ક્લાર્ક મેઇન વિભાગ
શ્રી સુરેશ આર ઉપાધ્યાય ઇન્ટરનલ ઓડીટર મેઇન વિભાગ
મહેન્દ્ર બી.પટેલ કમિટી ક્લાર્ક મેઇન વિભાગ
શ્રી ધર્મેન્દ્ર એફ.સોલંકી રેકર્ડ ક્લાર્ક મેઇન વિભાગ
શ્રી મુકેશ એચ.પટેલ ઓડીટ ક્લાર્ક મેઇન વિભાગ
૧૦ શ્રી પ્રતિક્ષ આર.દેસાઈ શોપ ઇન્સ્પેકટર શોપ વિભાગ
૧૧ શ્રી ભદ્રેશ એલ.પંડ્યા સર્વેયર સર્વે વિભાગ
૧૨ શ્રી રાજેશ જે.સોની સર્વે ક્લાર્ક સર્વે વિભાગ
૧૩ શ્રી હસમુખભાઈ વી.રાઠોડ લાઈટ ઇન્સ્પેકટર લાઈટ વિભાગ
૧૪ શ્રી એચ.એન.પરમાર લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૫ શ્રી જી.એન.પરમાર લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૫ શ્રી જી.એન.પરમાર લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૬ શ્રી એ.એમ.પઠાણ લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૭ શ્રી એસ.એ.પ્રજાપતિ લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૮ શ્રી આર.કે.પટેલ લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૧૯ શ્રી પી.બી.હડીયેલ લાઈટ મેન લાઈટ વિભાગ
૨૦ એમ.જી.પદવાણી ડાયરેક્ટ ટેક્ષ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ વસુલાત વિભાગ
૨૧ શ્રી હબીબ એ.બીદાની ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૨ શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાય ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૩ શ્રી મો.યુસુફ.એ.ગીતેલી ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૪ એસ.એમ.મફત ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૫ એસ.એ.પઠાણ ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૬ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ટી.પરમાર ક્લાર્ક વસુલાત વિભાગ
૨૭ શ્રી મહેન્દ્ર એસ.બારિયા પટાવાળા વસુલાત વિભાગ
૨૮ શ્રી યાકુબ એ.આલમ પટાવાળા વસુલાત વિભાગ
૨૯ શ્રી પ્રકાશ વી.પરમાર ક્લાર્ક શિક્ષણ ઉપકર
૩૦ શ્રી બી.જી.પ્રજાપતિ આરોગ્ય ક્લાર્ક પાણી વસુલાત
૩૧ શ્રી એચ.કે.રાઉલજી વસુલાત ક્લાર્ક પાણી વસુલાત
૩૨ શ્રી એમ.એ.બક્કર વસુલાત ક્લાર્ક પાણી વસુલાત
૩૩ શ્રી રાજેશ એ.પટેલ પટાવાળા પાણી વસુલાત
૩૪ શ્રી એફ.એમ.જરગાલ ઓવરશીયર પાણી પુરવઠા
૩૫ શ્રી ડી.સી.ત્રિવેદી સ્ટોરકીપર પાણી પુરવઠા
૩૬ શ્રી એમ.બી.મછાર ફીટર પાણી પુરવઠા
૩૭ શ્રી એસ.એ.હાજીયા પટાવાળા પાણી પુરવઠા
૩૮ શ્રી શૈલેશ આર.ડામોર વાલ્વમેન પાણી પુરવઠા
૩૯ શ્રી એમ.વી.સંગાડીયા લાઈનમેન પાણી પુરવઠા
૪૦ શ્રી પી.એફ.સોલંકી ચીફ ફાયર સુપ્રીટેન્ડેન્ટ ફાયર વિભાગ
૪૧ શ્રી પ્રદીપ બી.ઠાકોર ડ્રાયવર ફાયર વિભાગ
૪૨ શ્રી ડી.આઈ.શર્મા ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૩ શ્રી કે.સી.વરિયા ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૪ શ્રી જગદીશ બી.ઠાકોર ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૫ શ્રી એસ.એમ.ગોસાઈ ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૬ શ્રી વિજય આર.શર્મા ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૭ શ્રી વિજય કે.બારોટ ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૪૮ શ્રી એફ.એ.રશીદભાઈ ડ્રાયવર ફાયર વિભાગ
૪૯ શ્રી પી.આઈ.શર્મા ફાયરમેન ફાયર વિભાગ
૫૦ શ્રી ડી.એન.કામોલ સબ ઓવરશીયર પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૧ શ્રી આઈ.એમ.બડંગા પ.વ.ડી.ક્લાર્ક પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૨ શ્રી ફિરોજ વાય.બડંગા ડ્રાયવર પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૩ શ્રી કાળીદાસ કે.પટેલ પટાવાળા પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૪ શ્રી ભારતસિંહ એમ.મકવાણા માળી પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૫ શ્રી છગનભાઈ પી.સુથારિયા માળી પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૬ શ્રી યશવંત ડી.વસૈયા માળી પ.વ.ડી.વિભાગ
૫૭ શ્રી યશવંત એ.પંડ્યા હેડ મીકેનીક મીકેનીક વિભાગ
૫૮ શ્રી ગુરુડીનો એમ.બંસારી ડ્રાયવર મીકેનીક વિભાગ
૫૯ શ્રી જેઠાનંદ એચ.બાલવાણી ડ્રાયવર મીકેનીક વિભાગ
૬૦ શ્રી રણછોડ ડી.ચૌહાણ ક્લીનર મીકેનીક વિભાગ
૬૧ શ્રી કે.એન.મહાજન ડેપ્યુટી એન્જીનિયર પ્લાનીગ વિભાગ
૬૨ શ્રી ઇકબાલ એ.ગીતેલી પ્લાનીગ ક્લાર્ક પ્લાનીગ વિભાગ
૬૩ શ્રી એમ.બી.શાહ ક્લાર્ક ઓકટ્રોય વિભાગ
૬૪ શ્રી સી.પી.મકવાણા ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૬૫ શ્રી નીલેશ આર.પટેલ વ્યવસાયવેરા ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૬૬ શ્રી કે.એન.ત્રિવેદી ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૬૭ શ્રી એમ.એચ.ગજ્જર ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૬૮ શ્રી વાય.એચ.પાતલીયા ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૬૯ શ્રી સતીશ જે.ભાટિયા ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૦ શ્રી આર.એમ.ઢોલી ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૧ શ્રી એચ.એમ.પ્રજાપતિ ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૨ શ્રી ઉમેશ જે.વાળંદ ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૩ શ્રી કે.એસ.પટેલ ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૪ શ્રી દયાશંકર બી.શર્મા ક્લાર્ક ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૫ શ્રી સતીષ જે.પટેલ પટાવાળા ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૬ શ્રી આર.એમ.પરીખ પટાવાળા ઓકટ્રોય સરપ્લસ વિભાગ
૭૭ શ્રી મુકેશ એન.પટેલ સીનીયર સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર આરોગ્ય વિભાગ
૭૮ શ્રી કનુભાઈ કે.પરમાર મુકાદમ આરોગ્ય આરોગ્ય વિભાગ
૭૯ શ્રી મણીલાલ કસનાભાઈ મુકાદમ આરોગ્ય આરોગ્ય વિભાગ
૮૦ શ્રી અશોક બી.સોલંકી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર આરોગ્ય વિભાગ
૮૧ શ્રી મો.નિશાર.એ.મન્સૂરી જન્મ,મરણ અને લગ્ન નોધણી ક્લાર્ક આરોગ્ય વિભાગ
૮૨ શ્રી યોગેશ સી.શાહ ફૂડ ઇન્સ્પેકટર આરોગ્ય વિભાગ
૮૩ શ્રી રાજેશ બી.ભટ્ટ કોન્ઝર્વન્સી ઇન્સ્પેકટર આરોગ્ય વિભાગ
૮૪ શ્રી રમેશચંદ્ર કે.મહેતા કોન્ઝર્વન્સી ઇન્સ્પેકટર આરોગ્ય વિભાગ
૮૫ શ્રી રમેશ બી.ડામોર આસી.મીકેનીક કમ ડ્રાયવર આરોગ્ય વિભાગ
૮૬ શ્રી ફજલેઈલાહી આઈ.ઉમરજી ડ્રાયવર આરોગ્ય વિભાગ
૮૭ શ્રી યાકુબ વાય.હયાત ડ્રાયવર આરોગ્ય વિભાગ
૮૮ શ્રી પ્રકાશ એચ.પટેલ ડ્રાયવર આરોગ્ય વિભાગ
૮૯ શ્રી મહેન્દ્ર કે.સોની વોચમેન આરોગ્ય વિભાગ
૯૦ શ્રી રમેશભાઈ આર.પટેલ મેલેરિયા ઇન્સ્પેકટર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૧ શ્રી જમનાદાસ જી.શર્મા સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૨ શ્રી કીર્તિકુમાર પી.સુથાર સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૩ શ્રી ભુપેન્દ્ર જી.પટેલ સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૪ શ્રી મોહમદ હનીફ એ.આલમ સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૫ શ્રી દિનેશકુમાર એ.સોની સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૬ શ્રી જયકૃષ્ણ એન.શાહ સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૭ શ્રી કિરણ એમ.ચૌહાણ સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૮ શ્રી દિલીપ સી.ઉકાણી સુપરફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૯૯ શ્રી નરેન્દ્ર જી.પટેલ ઇન્સેક્ટ કલેકટર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૦ શ્રી મંગાજી ડી.મારવાડી ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૧ શ્રી બાબુભાઈ બી.સોલંકી ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૨ શ્રી ગીરીશભાઈ એમ.પટેલ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૩ શ્રી રમેશ કે.પટેલ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૪ શ્રી ધુળાભાઈ કે.મકવાણા ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૫ શ્રી નટવરભાઈ એન.ચૌહાણ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૬ શ્રી એહમદ હુસેન એ.આલમ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૭ શ્રી છોટુભાઈ એલ.ખ્રીસ્તી ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૮ શ્રી બીરજુ આર.પંડ્યા ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૦૯ શ્રી જયંતીભાઈ ડી.મકવાણા ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૦ શ્રી રાજુભાઈ ડી.રાણા ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૧ શ્રી અરુણ કે.પરમાર ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૨ શ્રી કાળીદાસ એમ.નાગોર ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૩ શ્રી દિલીપ એસ.વાળંદ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૪ શ્રી જયંતીભાઈ ડી.પરમાર ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૫ શ્રી બાબુભાઈ દલસુખભાઈ જાદવ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૬ શ્રી જયંતી બી.પટેલ ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ
૧૧૭ શ્રી મહેશ ડી.જોશી ફિલ્ડ વર્કર અર્બન મેલેરિયા વિભાગ